Photo: Valeriya Bashinova
Model: Barmitova, Valeriya Bashinova